REGULAMIN wydarzeń kulturalnych organizowanych w amfiteatrze przez Centrum Kultury w Ostródzie w związku z pandemią COVID-19

Regulamin wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury w amfiteatrze Ostródzie w związku z pandemią COVID-19

Obowiązujące zasady są zgodne z:
• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r. poz. 964 z późn. zmianami);
• aktualnymi wytycznymi sanitarnymi MKiDN i Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Teren wydarzenia jest zamknięty, ogrodzony płotkami zabezpieczającymi.
2. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają pracownicy Agencji Ochrony.

3. Ilość osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach limituje każdorazowo Organizator poprzez dopuszczoną do sprzedaży pulę biletów.

4. Sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem wskazanej platformy zakupowej.

5. Załącznikiem do zakupionego biletu jest z oświadczenie, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
6. Organizator udostępni miejsca zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a uczestnicy są zobowiązani do zajęcia miejsc wyznaczonych przez organizatora. Ograniczenie nie dotyczy:
a) osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) osoby, która uczestniczy w wydarzeniu razem z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
7. Liczba uczestników jest monitorowana.
8. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do zachowania co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób, oczekując na wejście i na terenie imprezy.
9. Na terenie wydarzenia obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą zasłaniać nosa i ust maseczką muszą zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych uczestników wydarzenia.
10. Posiadanie środków ochrony będzie sprawdzane przy wejściu na teren wydarzenia. W przypadku ich braku organizator odmówi prawa wstępu.
11. Uczestnicy mają obowiązek zdezynfekować dłonie przed wejściem na teren imprezy.
12. Obowiązuje zakaz wnoszenia opakowań szklanych na teren wydarzenia.
13. Dopuszcza się pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, po uprzednim uzyskaniu zgody uczestnika wydarzenia.
14. Organizator zapewnia dostęp do toalet, które będą regularnie odkażane i wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk.
15. Korzystających z toalet obowiązuje dezynfekcja rąk przed skorzystaniem z toalety i po skorzystaniu z niej. W przypadku kolejki do sanitariatów należy zachować 2-metrowy dystans od siebie wzajemnie.
16. Uczestnicy wydarzenia muszą stosować się do poleceń pracowników organizatora oraz przestrzegać postanowień regulaminu.
17. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
18. Wszystkich uczestników wydarzenia obowiązuje Regulamin obiektu.

19. Organizator dopuszcza do uczestnictwa w imprezach udział 150 osób bezpośrednio przed sceną.

Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie

Partnerzy

Skip to content