Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie.

 

Znak sprawy: ZP – 1/2017

z dnia  23.03.2017r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro)

 

dla zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie.

 

  1. Zamawiający:

Centrum Kultury w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda

NIP: 741-113-25-28; REGON: 510404292.

tel./faks (89) 646-32-31; e-mail: ck.de@um.ostroda.pl

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: ustawa Pzp).

  1. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania:ck.ostroda.pl.

 

Sekcja I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości zamówienia.

Kod CPV: 79.71.00.00-4  Usługi ochroniarskie

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie, w zakresie:

         1) Część 1 –  Świadczenie usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Centrum Kultury w Ostródzie, j.n.:

Część 1.1) – amfiteatr i przynależny teren, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.), opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) oraz projektem umowy –  zał. nr 2a  do ogłoszenia o zamówieniu;

Część 1.2) – zamek i przynależny teren, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm. ), opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) oraz projektem umowy –  zał. nr 2b  do ogłoszenia o zamówieniu;

         2) Część 2 – Ochrona imprez artystyczno – rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze   (około 14 imprez w ciągu 2 lat), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu) oraz projektem umowy –  zał. nr 2c do ogłoszenia o zamówieniu.

 

Sekcja II.  Udzielenie zamówienia.

 

Część 1 – Świadczenie usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Centrum Kultury w Ostródzie.

 

Data zawarcia umowy – 23 marca 2017 r.

 

Całkowita wartość zamówienia –  522.652,50 zł (bez podatku VAT)

 

Liczba otrzymanych ofert:  3

 

Nazwa i adres Wykonawcy, z którym zawarto umowę:

Sebastian Tuszyński Agencja Ochrony SKORPION 14-100 Ostróda, ul. Świetlińska 14.

 

Informacje o cenie wybranej oferty:

Cena wybranej oferty –  347.320,02 zł;

Oferta z najniższą ceną – 347.320,02 zł;

Oferta z najwyższą ceną – 505.452,02 zł.

 

Część 2 – Ochrona imprez artystyczno – rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze (około 14 imprez w ciągu 2 lat).

 

 

Data zawarcia umowy – 23 marca 2017 r.

 

Całkowita wartość zamówienia – 45.927,00 zł (bez podatku VAT)

 

Liczba otrzymanych ofert:  2

 

Nazwa i adres Wykonawcy, z którym zawarto umowę:

Agencja Ochrony Osób i Mienia D.S. FOKUS Sp. z o.o. 03 -188 Warszawa, ul. Obrazkowa 20a.

 

Informacje o cenie wybranej oferty:

Cena wybranej oferty –  52.731,00 zł;

Oferta z najniższą ceną –  52.731,00 zł;

Oferta z najwyższą ceną – 54.386,64 zł.

 

 

 

Podpisano:

DYREKTOR CENTRUM KULTURY

                                                                                                                                         W OSTRÓDZIE

JULIAN PAWŁOWSKI