STATUT

STATUT
Centrum Kultury w Ostródzie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Centrum Kultury w Ostródzie, zwane dalej „Centrum Kultury”, jest samorządową instytucją kultury
 2. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Miejska Ostróda.
 3. Siedziba Centrum Kultury mieści się w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 17A.
 4. Centrum Kultury posiada osobowość prawną.


§ 2.

 1. Centrum Kultury działa według obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów
  prawnych, w szczególności:

  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372);
  2. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.
   z 2020 r., poz. 194);
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305);
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217),
  5. aktu o utworzeniu,
  6. niniejszego Statutu.


§ 3.

 1. Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Miejska Ostróda.
 2. Centrum Kultury prowadzi swoją działalność, w szczególności w swojej siedzibie przy ul. Adama Mickiewicza 17A.


Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres działania Centrum Kultury


§ 4.

 1. Podstawowym celem działalności Centrum Kultury jest tworzenie, upowszechnianie oraz ochrona
  kultury.
 2. Cele określone w ust. 1, Centrum Kultury realizuje poprzez
  1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności miasta Ostróda,
  2) organizowanie szerokiego uczestnictwa w kulturze, organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych,
  3) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę
  4) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, sekcji, zespołów i innych
  5) integrowanie społeczności lokalnej, regionu poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, 
  6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury
  7) podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych, ochronę dziedzictwa narodowego, ludowego, regionalnego,
  8)współpracę, w tym również międzynarodową, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki,
  9) współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi i fundacjami w zakresie lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
  10) świadczenie usług i pomocy związanych z organizacją imprez,
  11) działalność instruktażowo – metodyczną,
  12) promocję kultury i twórczości artystycznej,
  13) administrowanie komunalnymi obiektami bazy kulturalnej,
  14) unowocześnianie bazy materiałowo-technicznej, służącej do prowadzenia działalności statutowej,
  15) prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów własnej działalności. 
 3.  Zadania merytoryczne organizowane przez Centrum Kultury mogą mieć zasięg krajowy i międzynarodowy.


Rozdział 3.
Organy zarządzające, nadzorujące i doradcze Centrum Kultury


§ 5.

 1. Organem zarządzającym Centrum Kultury jest Dyrektor.
 2. Dyrektora Centrum Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Ostróda na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach, a także ustala zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
 3.  Dyrektor zarządza Centrum Kultury, kieruje działalnością instytucji, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników, powierzone składniki majątkowe oraz reprezentuje Centrum Kultury na zewnątrz.
 4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
 5. Czynności przekraczające zwykły zarząd, dotyczące mienia założycielskiego, wymagają zgody Burmistrza Miasta Ostróda w formie odpowiedniego pełnomocnictwa.
 6. W Centrum Kultury mogą działać rady, komisje, jako organy pomocnicze i doradcze Dyrektora.
 7. Nazwy i zakres przedmiotowy organów pomocniczych i doradczych Dyrektora określa regulamin organizacyjny Centrum Kultury.
 8. Rady i komisje powołuje w drodze zarządzenia Dyrektor Centrum Kultury.
 9. Dyrektor może tworzyć samodzielne stanowiska pracy stosownie do potrzeb i określa ich kompetencje.
 10. Dyrektor określa stosownie do obowiązujących przepisów zasady wynagradzania, premiowania i awansowania pracowników poszczególnych jednostek.
 11. Za działalność finansową Centrum Kultury odpowiada Dyrektor.
 12. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum Kultury określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Ostróda oraz działających w Centrum Kultury
  organizacji związkowych oraz stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4.
Majątek i finanse Centrum Kultury.


§ 6

 1. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.
 2. Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach, z tym, że majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych
  z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 7

 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest roczny plan rzeczowo-finansowy, obejmujący
  przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych.
 2. Dochodami Centrum Kultury są środki pochodzące z:
  1) dotacji,
  2) wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, w szczególności:
  – prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów z dziedziny kultury (plastycznych, fotograficznych, tańca, wokalnych, gry na instrumencie, itp.),
  – sprzedaży własnych wydawnictw,
  – organizacji imprez,
  – wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego,
  – wynajmu i podnajmu pomieszczeń,
  – obsługi i dzierżawy słupów ogłoszeniowych,
  – promocji firm na imprezach organizowanych przez Centrum Kultury,
  – usług reklamowych,
  3) wpłat i darowizn od osób prawnych i fizycznych,
  4) wpłat innych organizacji i stowarzyszeń,
  5) innych źródeł.


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.


§ 8.

 1. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej lub okrągłej (w zależności od potrzeb), z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. Może również używać pieczęci zawierającej herb miasta Ostróda z pełną nazwą.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
 3. Wszelkie zmiany treści niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

Partnerzy

Skip to content