REGULAMIN  AMFITEATRU ul. MICKIEWICZA 17A W OSTRÓDZIE

 

REGULAMIN  AMFITEATRU

PRZY ul. MICKIEWICZA 17A W OSTRÓDZIE

 

Na podstawie art.6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62. poz.504 z późn. zm.) wprowadza się niniejszy regulamin amfiteatru.

 

&1.

 1. Amfiteatr stanowi własność Gminy Miejskiej  Ostróda.
 2. Operatorem Amfiteatru jest: Centrum Kultury w Ostródzie ul. Mickiewicza 17A, 14-100 Ostróda.
 3. W Amfiteatrze mogą być organizowane imprezy masowe – artystyczno-rozrywkowe i inne imprezy nie podlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 4. Amfiteatr jest monitorowany.
 5. Osoby przebywające na terenie Amfiteatru podczas trwania imprezy masowej podlegają ogólnie obowiązującym przepisom prawa, a w szczególności przepisom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.) oraz przepisom niniejszego Regulaminu i Regulaminu imprezy masowej.
 6. Wejście na teren Amfiteatru oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.  

&2.

 1. Amfiteatr jest obiektem zamkniętym , udostępnianym na czas trwania imprez.
 2. Do korzystania z części administracyjno-socjalnej Amfiteatru uprawnione są osoby i instytucje za zgodą Operatora.
 3. Wstęp i przebywanie na terenie Amfiteatru osoby małoletniej do lat 13 jest możliwe  wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

 

&3.

 1. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna w tym transmisje, nagrania radiowe i TV, filmowanie i wykonywanie zdjęć w Amfiteatrze może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Operatora i na zasadach przez niego określonych.
 2. Ograniczenia w zakresie filmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję, innych uprawnionych służb i organów w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

&4.

      1. Wszystkie osoby przebywające na terenie amfiteatru zobowiązane są do:

 • zachowania się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami    dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
 • powiadamiania właściwych służb w Amfiteatrze w przypadku ujawnienia       zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód Operatorowi Amfiteatru,

&5.

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie Amfiteatru w szczególności:
  • broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
  • materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Operatora,
  • materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne.

&6.

 1. Zabrania się:
  • przebywania na terenie Amfiteatru osobie znajdującej się pod wyraźnym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • przebywania w miejscach nie przeznaczonych dla publiczności,
  • rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie Amfiteatru,
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu, wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników).

&7.

 1. Osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte z terenu Amfiteatru.
 2. Operator Amfiteatru zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.
 3. Operator Amfiteatru w trosce o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad dostępności do obiektu , informując uczestników w ogólnie przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet itp.
 4. Regulamin Amfiteatru wchodzi w życie z dniem 24.05.2012 r.
 5. Regulamin  został  udostępniony uczestnikom  poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Operatora oraz przy wejściach do Amfiteatru.

 

Partnerzy

Skip to content