SUKCES CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE!

Centrum Kultury w Ostródzie sukcesem zakończyło starania o dotację na doposażenie amfiteatru w zróżnicowany sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy i techniczny.
W dniu dzisiejszym Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Dyrektor Centrum Kultury w Ostródzie Rafał Bykowski podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Doposażenie Centrum Kultury w Ostródzie” w ramach Osi Priorytetowej – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura kultury”, Poddziałania 6.1.2 – „Instytucje kultury” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koszty kwalifikowalne Projektu wynoszą 644 963 zł, a dofinansowanie to prawie 85 % całości czyli 547 702,58 zł.
W ocenach merytorycznych projekt Centrum Kultury w Ostródzie znalazł się już na piątym miejscu z kilkudziesięciu zakwalifikowanych do otrzymania dotacji projektów.
O szczegółach realizacji Projektu będziemy Państwa informować!