Ogłoszenie o zamówieniu świadczenia usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie.

Znak sprawy: ZP – 1/2017
z dnia 01.03.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro)

dla zamówienia publicznego prowadzonego pn.: Świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie.

1. Zamawiający:
Centrum Kultury w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda
NIP: 741-113-25-28; REGON: 510404292.
tel./faks (89) 646-32-31; e-mail: ck.de@um.ostroda.pl
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.; dalej: ustawa Pzp).
2. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z treścią ogłoszenia i zgodnie z nią złożyć ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania w tym załączniki do niniejszego ogłoszenia: www.ck.ostroda.pl

Sekcja I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości zamówienia.

Kod CPV: 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie, w zakresie:
1) Część 1 – Świadczenie usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Centrum Kultury w Ostródzie, j.n.:
Część 1.1) – amfiteatr i przynależny teren, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm.), opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia) oraz projektem umowy – zał. nr 2a do ogłoszenia;
Część 1.2) – zamek i przynależny teren, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1432 z późn. zm. ), opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia) oraz projektem umowy – zał. nr 2b do ogłoszenia;
2) Część 2 – Ochrona imprez artystyczno – rozrywkowych odbywających się w amfiteatrze (około 14 imprez w ciągu 2 lat), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do ogłoszenia) oraz projektem umowy – zał. nr 2c do ogłoszenia.

U W A G A:
1) Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część, tj. 1 lub 2, lub na obydwie części objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na obydwie części jednemu wykonawcy, jeśli jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w obydwu częściach objętych zamówieniem.
2) Wykonawca składający ofertę na część 1 musi uwzględnić pełen zakres zamówienia określony jako część 1.1) i 1.2).

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2019r.

Sekcja II. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, jn.:

Dotyczy części 1:
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, tj. koncesji wydanej przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z art. 15 i 16 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.
2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych.
3) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej jedną osobą, której zamierza powierzyć obowiązki kierownika ochrony obiektów. Wskazana osoba musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji oraz musi posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia;
b) co najmniej sześcioma osobami, którym zamierza powierzyć obowiązki pracowników ochrony. Wskazane osoby muszą posiadać co najmniej jednoroczne doświadczenie w pracy polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia.

UWAGA:
1) Nie dopuszcza się możliwości wskazania kierownika ochrony jako jednego z wymaganych sześciu pracowników ochrony.
2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa:
a) w pkt 1 – musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który faktycznie świadczył będzie usługę ochrony fizycznej, dla świadczenia której wymagane jest posiadanie wskazanych uprawnień;
b) w pkt 2 – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) w pkt 3 – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.

Dotyczy części 2:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na ochronie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych liczących co najmniej 1000 uczestników.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:
a) jedną osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa,
b) co najmniej 27 osobami wyznaczonymi do pełnienia służby porządkowej i/lub służby informacyjnej (w tym minimum 20 % muszą stanowić członkowie służb porządkowych),
które to osoby ukończyły szkolenie, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. z 2011r. Nr 183, poz. 1087 z późn. zm.).

UWAGA:
1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa:
a) w pkt 1 – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) w pkt 2 – musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Dotyczy części 1:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
b) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zał. nr 4a do ogłoszenia).
W przypadku powoływania się na usługę wykonywaną i jeszcze nie zakończoną, Wykonawca musi wykazać, iż w zakresie zrealizowanej już części danego zamówienia, pełnił bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia w systemie pracy ciągłej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych;
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 5a do ogłoszenia).

2) Dotyczy części 2:

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (zał. nr 4b do ogłoszenia);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5b do ogłoszenia);
c) oświadczenie złożone zgodnie z pkt 4 formularza ofertowego (zał. nr 3 do ogłoszenia)

3. Inne dokumenty (dotyczy części 1 i 2):

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 3 do ogłoszenia);
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców – wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.
3) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Centrum Kultury w Ostródzie, ul. Mickiewicza 22, 14-100 Ostróda, e-mail: ck.de@um.ostroda.pl
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia i/lub treści załączników do ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 08.03.2017r.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia i/lub treści załączników do ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.
5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
6. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej www.ck.ostroda.pl
7. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: Julian Pawłowski – tel. 607 242 600, Małgorzata Perkowska tel. (89) 646-32-31 w. 33.

Sekcja IV. Termin związania ofertą, wadium.

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja V. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na obydwie części objęte przedmiotem zamówienia lub na wybraną część.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia i załączników do ogłoszenia.
5. Oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w sekcji II ust. 2 i 3 ogłoszenia.
6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być ze sobą powiązane w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
7. Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej:
1) nazwą i adresem wykonawcy;
2) tytułem: „Oferta na świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie”.
8. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych odpowiednio wykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności podpisania oferty i jej złożenia. Pełnomocnictwo dla swojej ważności musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Kultury w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 22, pokój nr 7, nie później niż do dnia 13.03.2017r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.03.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 8).
3. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Podstawę wyliczenia ceny stanowią postanowienia sekcji I ogłoszenia.
2. Cenę ofertową należy określić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia.
4. Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz wszelkie należne podatki i opłaty, w tym także podatek od towarów i usług VAT.
5. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania i złożenia oferty oraz do podpisania umowy.
6. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Sekcja VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, odrębnie w każdej części objętej zamówieniem, Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 100 %.

Ocena ofert zostanie dokonana wg wzoru:

C =Cn/Cb x 10,00 pkt x 100 %,

gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „cena”;
CN – najniższa cena ofertowa spośród badanych ofert;
CB –cena ofertowa badanej oferty.

Za najkorzystniejszą, odrębnie w każdej części objętej zamówieniem, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Sekcja IX. Badanie ofert- korekta omyłek

1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem i/lub załącznikami do ogłoszenia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa
w ust. 2 pkt 3, wykonawca nie zgodzi się na poprawienie tej omyłki, oferta wykonawcy zostanie odrzucona.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Sekcja X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
4) unieważnieniu postępowania
 podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zawrze umowę zgodnie z projektem umowy stanowiącym odpowiednio zał. nr 2a, 2b i 2c do ogłoszenia.
3. Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w zaproszeniu przekazanym Wykonawcy.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest:
1) przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej, aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej:
a) część 1.1) – 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wartości pieniężnych w transporcie na wartość co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
b) część 1.2) – 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wartości pieniężnych w transporcie na wartość co najmniej 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych);
c) część 2 – 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych).
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Sekcja XI. Informacje dodatkowe.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega aby kluczowe części zamówienia były osobiście wykonywane przez Wykonawcę, tj. czynności polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia oraz czynności polegające na ochronie imprez.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże, że spełniania warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji II ogłoszenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, która:
1) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami;
2) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia i/lub załączników do ogłoszenia, z zastrzeżeniem sekcji IX ust. 2 pkt 3 ogłoszenia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
6) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w sekcji IX ust. 2 pkt 3 ogłoszenia;
7) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w sekcji IV ust. 2 ogłoszenia, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) w przypadkach, o których mowa w sekcji IX ust. 4, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykaz załączników:
1) opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 do ogłoszenia; Opis przedmiotu zamówienia.docx
2) projekt umowy – odpowiednio zał. nr 2a, 2b i 2c do ogłoszenia; Projekt umowy część 1.1.docx, Projekt umowy część 1.2.docxProjekt umowy-ochrona imprez.docx
3) formularz ofertowy – zał. nr 3 do ogłoszenia; Formularz ofertowy.docx
4) wykaz usług – odpowiednio zał. nr 4a i 4b do ogłoszenia; Wykaz usług.doc , Wykaz usług.doc
5) wykaz osób – odpowiednio zał. nr 5a i 5b do ogłoszenia; Wykaz osób część 1.doc, Wykaz osób część 2.doc
6) wzór pełnomocnictwa podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zał. nr 6 do ogłoszenia. Wzór pełnomocnictwa.doc

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. Świadczenie usług ochrony na rzecz Centrum Kultury w Ostródzie.

https://www.ck.ostroda.pl/wp-content/uploads/2017/03/Ogłoszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.jpg